Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

I. ZASADY OGÓLNE
§ 1.
1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
a) Sprzedawcy – należy przez to rozumieć "TM" S.C. DZITKOWSKI TOMASZ, ŻUCHOWSKI MARCIN z siedzibą w Radomsku przy ulicy Przedborskiej 63, 97-500 Radomsko , NIP 772-23-05-942, REGON 100277187;
 

b) Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną (w tym konsumenta – w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;
c) Sklepie – należy przez to rozumieć prowadzoną przez Sprzedawcę sprzedaż internetową na witrynie www.tmakcesoria.pl oraz portalu allegro jako użytkownik „dzidekmetal”.

2. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Sklepu, sprzedaży produktów Kupującym. Regulamin jest dostępny na stronie www.tmakcesoria.pl oraz zakładce „o mnie” dla każdego użytkownika serwisu allegro, w tym dla każdego Kupującego .
 
§ 2.
Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie sklepu oraz zakładce „ o mnie” przed złożeniem zamówienia na towary dostępne w sklepie i serwisie allegro. Kupujący potwierdzając złożenie zamówienia w sklepie, składa jednocześnie oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
 
II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ, CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
§ 3.
1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć zakup towaru oferowanego na w sklepie internetowym lub wystawionego na aukcji.
3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma automatyczną odpowiedź z sklepu internetowego lub serwisu allegro wraz z dołączoną informacją od Sprzedawcy potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

§ 4.
1.Zamówienie zostanie zrealizowane przez Sprzedawcę pod warunkiem dostępności danego produktu w chwili realizacji zamówienia.
2. W przypadku, gdy Kupujący posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego postanowienia ust. 1 nie stosuje się. W przypadku takim, jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że przedmiot zamówienia nie jest dostępny, Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od potwierdzenia zamówienia, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. W takiej sytuacji umowa pomiędzy konsumentem a Sprzedawcą uważana jest za niezawartą.
3. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym nastąpiło potwierdzenie realizacji Zamówienia lub Sprzedawca otrzymał należność za zamówienie.
4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 10 (od trzech do dziesięciu) dni roboczych.

5. Momentem dokonania dostawy jest moment wydania towaru i zaewidencjonowanie na kasie rejestrującej§ 5.
1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
 
III. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA
§ 6.
1. Sprzedawca realizuje zamówienia dotyczące towarów w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu dostawy.
2. Klient może wybrać następujące sposoby realizacji zamówienia:

  • za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie – w takim przypadku orientacyjny termin dostawy wynosi 2 (dwa) dni robocze liczone od momentu realizacji zamówienia;
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej – w takim przypadku orientacyjny termin dostawy wynosi 7 (siedem) dni roboczych liczonych od momentu realizacji zamówienia.

3. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący. Koszty przesyłki towarów są podane na każdej aukcji.
4. Sprzedawca zgadza się na wysyłkę towarów tylko na terenie Polski.
5. Wskazane w ust. 2 powyżej terminy towaru mają charakter orientacyjny. Sprzedawca oświadcza, że nie ponosi wobec Kupującego żadnej odpowiedzialności za opóźnienia realizacji zamówienia, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w tym w szczególności w sytuacji, gdy opóźnienie jest wynikiem zachowania podmiotu dostarczającego zamówienie tj. Poczty Polskiej lub podmiotu świadczącego usługi kurierskie. Postanowienia zdania pierwszego oraz zdania drugiego niniejszego ustępu nie stosuje się w przypadku, gdy Kupującym jest osoba posiadająca status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 
§ 7.
1. Dostępne są następujące formy płatności:
a) przy odbiorze - należność pobiera pracownik firmy dostarczającej przesyłkę,
b) przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy:
ING BANK Śląski NR KONTA: 45 1050 1937 1000 0023 1195 3158.
c) poprzez system płatności PayU- należność pobierana jest w chwili akceptacji transakcji przez operatora płatności. Dotyczy serwisu Allegro
d) poprzez system płatności Przelewy24- należność pobierana jest w chwili akceptacji transakcji przez operatora płatności. Dotyczy sklepu internetowego www.tmakcesoria.pl
2. Wybór formy płatności należy do Kupującego.
 
IV. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY
§ 8.
1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, posiadającego status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, za niezgodność z umową zakupionych towarów na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
2. Przepisy dotyczące rękojmi za wady rzeczy nie mają zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby związane z tą działalnością.
3. Poucza się, że stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.). Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1 ww. ustawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem listem poleconym na adres Sprzedawcy lub e-mailem na adres dzidekmetal@gmail.com. W świetle art. 10 ust. 1 w/w ustawy o ochronie praw konsumentów termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.
4. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności.
5. Zarówno odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jak i zwrot zakupionego towaru możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie nienaruszonym, nie przedstawiającym żadnych śladów zużycia i korzystania z towaru.
6. Zarówno w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jak i zwrotu zakupionego towaru, o którym mowa w ust 5 powyżej zwrotów należy dokonywać za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie lub Pocztą Polską na adres Sprzedawcy.
7. Cena uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Kupującemu w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zwrotu przez Sprzedawcę, przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres. Kupujący ponosi koszty związane z przesyłką towaru.

V. REKLAMACJE
§ 9.
1. Reklamacje dotyczące wad zakupionych towarów należy zgłosić Sprzedawcy nie później niż w ciągu 2 dni licząc od dnia odebrania przesyłki. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wysłanie zgłoszenia na adres poczty dzidekmetal@gmail.com. z dopiskiem REKLAMACJA.
2. Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 należy, nie później niż w ciągu kolejnych 2 dni odesłać na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie, wskazanego oraz zamówionego przez Sprzedawcę lub Pocztą Polską, na podany poniżej adres: TM AKCESORIA MEBLOWE, Przedborska 63, 97-500 Radomsko.
3. Reklamacja winna zawierać w szczególności opis problemu, który Kupujący zgłasza, nr zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy, a także sposób kontaktu z Kupującym (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, ewentualnie adres do korespondencji).
4. Do przesyłki należy dołączyć otrzymaną kserokopię rachunku lub faktury VAT oraz opis reklamowanej cechy zakupionego towaru.
5. Koszty przesyłki reklamowanych towarów ponosi Sprzedawca.
6. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamowanych towarów.
7. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w ust. 7, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.
8. W razie niezajęcia przez Sprzedawcę żadnego stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Kupującego reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamowanych towarów, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za zasadną.
9. Jeżeli reklamacja okaże się być uzasadniona, uszkodzony towar zostanie wymieniona na inny, pełnowartościowy egzemplarz, a jeśli będzie to niemożliwe, z uwagi na brak w magazynie, Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie. W takiej sytuacji Sprzedawca zwróci Kupującemu równowartość uiszczonej ceny lub, po wyrażeniu zgody przez Kupującego zaoferuje w zamian inny towar dostępny w tym czasie w magazynie.
10. W przypadku wymiany, koszty związanie z dostawą nowego egzemplarza ponosi Sprzedający.
 
§ 10
 1. W przypadku, gdy Kupujący jest podmiotem posiadającym status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego postanowień § 9 powyżej nie stosuje się. W takiej sytuacji stosuje się zapisy § 10 ust. 2 – 9 niniejszego Regulaminu .
2. Kupujący ma prawo składać reklamacje związane z wadami i usterkami produktów oraz sposobem realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
3. Kupujący może złożyć reklamację:

  • pisemnie na adres korespondencyjny TM AKCESORIA MEBLOWE, Przedborska 63, 97-500 Radomsko;
  • drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@tmakcesoria.pl
  • ustnie do protokołu w siedzibie Sprzedawcy - TM AKCESORIA MEBLOWE, Przedborska 63, 97-500 Radomsko.

4. Za dzień wniesienia reklamacji:
a) pisemnej - przyjmuje się datę wpływu zgłoszenia reklamacyjnego na adres korespondencyjny Sprzedawcy,
d) drogą elektroniczna - przyjmuje się datę wskazaną w potwierdzeniu przyjęcia wiadomości elektronicznej,
e) ustnie do protokołu - przyjmuje się datę sporządzenia protokołu.
5. Po wniesieniu reklamacji Kupujący otrzymuje niezwłocznie – nie później niż w terminie 7 dni - pisemne potwierdzenie jej wniesienia. W przypadku wcześniejszego uwzględnienia reklamacji zgodnie z wnioskiem Kupującego, Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku potwierdzania jej wniesienia.
6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno określać dane Kupującego oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
7. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku braku odpowiedzi we wskazanym wyżej terminie, reklamacje uznaje się za uwzględnioną zgodnie z żądaniem Kupującego.
8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca uczyni zadość wszystkim roszczeniom Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
9. W przypadku wymiany towaru, koszty związanie z dostawą nowego egzemplarza ponosi Sprzedawca.
 
VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW
§ 11.
1. Sprzedawca zapewnia, iż dane osobowe Kupujących przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
2. Dane Kupujących, będących osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej podlegają ochronie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U.2002.101.926 ze zm).
3. Sprzedawca nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Kupujących i zakupach dokonanych przez Kupujących. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dane dotyczące Kupujących oraz dokonywanych przez nich transakcji nie były dostępne dla osób trzecich.
 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12.
1. W przypadku, gdy Kupujący posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży towarów w Sklepie stosuje się, również w sytuacji, gdy nie wynika to wprost z brzmienia regulaminu, postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.).
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.11.2012r. i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.
3. O zamierzonej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu Sprzedawca zawiadomi poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie www sklepu internetowego oraz zakładce „o mnie”. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w dniu ich zamieszczenia na wskazanej stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej. Wprowadzone przez Sprzedawcę zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych przez Klientów po wejściu w życie tych zmian.
4. Niezależnie od innych przypadków wskazanych w treści niniejszego Regulaminu Sklep nie ponosi odpowiedzialności za:

  • szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Kupującego ze Sklepu i nieprawidłowym dokonywaniem zakupów;
  • problemy w funkcjonowaniu Sklepu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Sklep przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu łączy telekomunikacyjnych oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
  • korzystanie ze Sklepu przez Kupującego niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

5. W przypadku, gdy Kupujący posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ograniczenia odpowiedzialności Sklepu z tytułu zdarzeń opisanych w ust. 4 nie mają do niego zastosowania.
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.